Regeerakkoord: Asielaanvrager wordt aangeschoten wild zonder advocaat

In het regeerakkoord is bepaald dat de rechtsbijstand in asielzaken wordt beperkt. Pas na het voornemen tot afwijzing van de asielaanvraag krijgt de asielzoeker een advocaat. Wat betekent dit voor de praktijk? Is het in lijn met Europees recht? En wat zijn de mogelijke gevolgen? 

Hoe is de rechtsbijstand is asielzaken nu geregeld?
In Nederland wordt op het overgrote deel van de asielaanvragen beslist in de algemene asielprocedure (ook wel AA-procedure). Deze asielprocedure duurt in principe acht dagen. Daarin wordt een strak schema gevolgd, waarin op iedere dag een activiteit van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) of de advocaat plaatsvindt (zie ook het blog: Herziene Procedurerichtlijn: is de Algemene Asielprocedure een versnelde procedure? en onderstaand schema). Alleen wanneer de IND niet op zorgvuldige wijze binnen acht dagen op een asielverzoek kan beslissen, bijvoorbeeld omdat het erg complex is, dan wordt de zaak doorgestuurd naar de verlengde asielprocedure (ook wel VA-procedure).

De asielprocedure wordt voorafgegaan door een rust- en voorbereidingstermijn van (tenminste) zes dagen. In die periode kan de IND alvast onderzoek uitvoeren naar bijvoorbeeld de documenten van de asielzoeker. Ook kan de IND uitzoeken of een asielzoeker al in een andere lidstaat van de EU heeft verbleven of asiel heeft aangevraagd. De asielzoeker gebruikt deze periode om uit te rusten van de reis en zich voor te bereiden op de asielprocedure.

De asielzoeker ziet gedurende de procedure verschillende malen dezelfde advocaat, die hem wordt toegewezen. De asielzoeker heeft het eerste contact met de advocaat tijdens de rust- en voorbereidingstermijn. De asielzoeker ziet de advocaat opnieuw na het eerste gehoor over diens identiteit, nationaliteit en reisroute. De advocaat bespreekt het rapport van het eerste gehoor met de asielzoeker, schrijft eventueel correcties en aanvullingen op dat rapport en bereidt de asielzoeker voor op het nader gehoor over zijn asielmotieven. Na het nader gehoor bespreekt de advocaat het rapport van het nader gehoor met de asielzoeker en schrijft eventueel correcties en aanvullingen op dat rapport. Wanneer de IND het asielverzoek wil afwijzen, dan brengt hij een voornemen uit. De advocaat kan dan een zienswijze schrijven op dit voornemen. Vervolgens neemt de IND een besluit.

Waarom zoveel rechtsbijstand in de asielprocedure?
Asielzoekers dienen over het algemeen direct na aankomst in Nederland een asielverzoek in. Zij hebben geen kennis van het Nederlandse rechtssysteem, spreken niet de Nederlandse taal en weten vaak niet goed wat de gronden zijn om voor een asielvergunning in aanmerking te komen. Zij moeten in de asielprocedure bovendien vaak vertellen over lastige onderwerpen, zoals traumatische ervaringen of homoseksualiteit.

Tijdens de rust- en voorbereidingstermijn maakt de asielzoeker kennis met de advocaat op diens kantoor. De advocaat legt zijn rol uit en probeert een vertrouwensband op te bouwen. De advocaat zorgt ervoor dat de asielzoeker goed begrepen heeft wat er in de asielprocedure van hem wordt verwacht. Hij gaat ook na of de asielzoeker aanvullend bewijs kan krijgen ter ondersteuning van zijn asielrelaas en of hij, bijvoorbeeld vanwege zijn psychische toestand, extra ondersteuning nodig heeft tijdens de asielprocedure (zie ook de Best Practice Guide Asiel, voor de taken van de advocaat). Gedurende de asielprocedure bereidt de advocaat de asielzoeker steeds voor op een nieuwe stap in de asielprocedure, herstelt fouten in de rapporten, vult informatie aan en brengt argumenten in tegen een voorgenomen afwijzing van het asielverzoek.

Bij de invoering van de huidige AA-procedure in juli 2010 werd het belang van rechtsbijstand in de asielprocedure onderkend. Het doel was de asielprocedure sneller en zorgvuldiger te makenVolgens de toenmalige Staatssecretaris van Justitie is daarvoor ‘een goede rechtsbijstandverlening van cruciaal belang’ tijdens de asielprocedure. Zij stelde: ‘Het is wenselijk dat een asielzoeker, voor zover mogelijk, steeds door één en dezelfde advocaat wordt bijgestaan gedurende de gehele procedure’. Volgens de Minister en Staatssecretaris van Justitie zou ‘de voorlichting en voorbereiding door Vluchtelingenwerk en rechtsbijstand voor en tijdens de algemene asielprocedure in het aanmeldcentrum en het beschikbaar komen van meer tijd voor die activiteiten [..] naar verwachting leiden tot verbetering van de kwaliteit van het nader gehoor’. Gedurende de bespreking van de invoering van de AA-procedure in de Tweede Kamer werd steeds benadrukt dat de invoering van de AA-procedure en de rust- en voorbereidingstermijn de zorgvuldigheid van de asielprocedure zou vergroten ‘omdat de asielzoeker beter voorbereid aan de procedure begint, er méér tijd is per processtap dan in de huidige AC-procedure en er meer ruimte is voor de asielzoeker en zijn rechtsbijstandverlener’. Er werd verwacht dat hierdoor op een groter percentage asielverzoeken in de AA-procedure kon worden beslist en dat er minder herhaalde asielverzoeken zouden worden ingediend.

Uit de evaluatie van de invoering van de AA-procedure bleek inderdaad dat de partijen die bij de asielprocedure betrokken zijn, de AA-procedure over het algemeen zorgvuldiger vonden dan de oude asielprocedure. ‘Als maatregelen die daaraan hebben bijgedragen, noemen zij de [rust- en voorbereidingstermijn] (met name de voorbereiding van de asielzoeker op de procedure), de ruimere termijnen [..] en de continuïteit van rechtsbijstand’.

Wat gaat er veranderen?
In het regeerakkoord is neergelegd dat in de asielprocedure pas rechtsbijstand zal worden verleend na het voornemen tot afwijzing van het asielverzoek. Dat betekent dat er drie momenten waarop asielzoekers nu hun advocaat zien, komen te vervallen: de voorbereiding tijdens de rust- en voorbereidingstermijn, de voorbereiding op het nader gehoor en de bespreking van het rapport van het nader gehoor. Asielzoekers aan wie een asielvergunning wordt verleend, krijgen helemaal geen advocaat meer.

Schema AA-procedure overgenomen uit TK 2007-2008, 29344, nr. 67, bijlage 1. De doorgekruiste dagen zijn de dagen waarop volgens het regeerakkoord geen rechtsbijstand meer zal worden verleend. Op de groene dag heeft de asielzoeker in de nieuwe plannen voor het eerst contact met de advocaat.

Eerder werd het recht op rechtsbijstand al beperkt voor asielzoekers die worden overgedragen aan een andere EU lidstaat op grond van de Dublinverordening. Tijdens de hoge instroom kwamen daar asielzoekers die afkomstig zijn uit veilige landen van herkomst of in een andere EU lidstaat een verblijfvergunning hebben verkregen bij. Deze asielzoekers krijgen ook geen rust- en voorbereidingstermijn en maar één gehoor (zie ook het blog: Aanpassing asielprocedure aan hoge instroom).

Is de wijziging in lijn met Europese regelgeving?
Volgens het regeerakkoord wordt de rechtsbijstand met het voorstel in lijn gebracht met EU-regelgeving. Volgens de Asielprocedurerichtlijn zijn de EU lidstaten inderdaad slechts verplicht om gratis rechtsbijstand te verlenen aan asielzoekers van wie het asielverzoek is afgewezen en die tegen deze beslissing in beroep gaan. Tijdens de eerste fase van de asielprocedure moeten de lidstaten alleen kosteloze juridische en procedurele informatie verstrekken ‘die ten minste inlichtingen over de procedure omvat die zijn toegesneden op de bijzondere omstandigheden van de verzoeker’. Deze voorlichting hoeft niet te worden gedaan door een advocaat. Lidstaten mogen overigens altijd meer waarborgen in de asielprocedure bieden dan door de Asielprocedurerichtlijn is voorgeschreven. De richtlijn verplicht Nederland dus niet de rechtsbijstand te beperken.

Nederland is zeker niet de enige EU lidstaat die gratis rechtsbijstand geeft aan asielzoekers voorafgaand en/of gedurende de eerste fase van de asielprocedure. Andere lidstaten, zoals België , IerlandOostenrijkSpanje en Zweden, doen dat ook. Sommige Europese lidstaten, zoals DuitslandGriekenlandHongarijeItaliëPolen, geven asielzoekers alleen gratis rechtsbijstand tijdens het beroep bij de rechter.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat Nederland de enige Europese lidstaat is waar zoveel asielverzoeken zo snel worden afgedaan. De versnelde procedures in België (twee maanden voor de versnelde asielprocedure en 15 dagen voor de super-versnelde asielprocedure), Bulgarije (10 dagen) Frankrijk (15 dagen), Griekenland (3 maanden) Hongarije (10 dagen), Italië (9 dagen tot 18 maanden), Kroatië (2 maanden) Oostenrijk(vijf maanden), Polen (30 dagen), Spanje (3 maanden) duren bijvoorbeeld langer dan de Nederlandse algemene asielprocedure.

Wat zijn de gevolgen voor asielzoekers?
Door de hoge snelheid van de algemene asielprocedure staat een asielzoeker onder hoge druk om vrijwel direct alle relevante informatie en bewijzen naar voren te brengen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verwacht ook dat het aan de asielzoeker is ‘om zijn vluchtmotieven duidelijk naar voren te brengen en niet aan de staatssecretaris om deze met vragen – nader – aan het licht te brengen’. Wanneer de asielzoeker niet meer door een advocaat wordt voorgelicht over de asielprocedure en voorbereid op het nader gehoor, is de kans dat dit lukt minder groot.

De Vereniging van Asieladvocaten & Juristen Nederland (VAJN) schrijft dat één dag rechtsbijstand na het voornemen ‘te weinig en te laat’ is. Volgens de VAJN kan een advocaat niet in een dag een vertrouwensband opbouwen met een asielzoeker. Dit maakt het bespreken van, bijvoorbeeld, seksuele geaardheid, religieuze bekering of traumatische gebeurtenissen als marteling en verkrachting onmogelijk. Bovendien krijgt de advocaat erg weinig tijd om de verslagen van de gehoren met een tolk doornemen en een gedegen reactie opstellen.

Wanneer een asielverzoek ten onrechte wordt afgewezen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor een asielzoeker. Asielzoekers claimen immers dat zij bij terugkeer wordt vervolgd of onderworpen aan marteling, of onmenselijke behandeling.

Ook voor asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, kan het gebrek aan rechtsbijstand nadelig uitpakken. Gebreken in de (rapporten van de) gehoren kunnen tot problemen leiden bij een latere herbeoordeling van de asielvergunning of bij de hereniging met gezinsleden (zie ook het blog: Aanpassing asielprocedure aan hoge instroom).

Wat zijn de gevolgen voor de overheid?
Volgens het regeerakkoord leidt de beperking van de rechtsbijstand tot minder werk voor de IND. Hoe dat wordt bereikt, wordt in het regeerakkoord niet toegelicht. Het is de vraag of het beperken van de rechtsbijstand de IND daadwerkelijk werk bespaart. Er is een risico dat de kwaliteit van asielbeslissingen door de beperking van de rechtsbijstand achteruit gaat. Advocaten krijgen immers minder tijd en mogelijkheden om fouten in gehoren te herstellen, gaten in het asielrelaas aan te vullen, nadere informatie naar voren te brengen en de IND te informeren over problemen die eraan in de weg staan dat de asielzoeker zijn asielrelaas (volledig) naar voren brengt. Advocaten zullen dit alsnog in het beroep tegen de afwijzing van het asielverzoek doen. Dit zou kunnen leiden tot meer druk op de rechtbanken, meer gegronde beroepen en terug verwijzingen van zaken naar de IND. UNHCR heeft vaak betoogd dat het verbeteren van de kwaliteit van de eerste fase van de asielprocedure (frontloading) leidt tot minder (gegronde) beroepen.

Bovendien leidt een minder zorgvuldige asielprocedure mogelijk tot meer herhaalde asielaanvragen, terwijl het regeerakkoord juist stapeling van asielaanvragen wil voorkomen. Het idee was immers dat het verlenen van gratis rechtsbijstand voorafgaand aan en gedurende de asielprocedure bijdraagt aan zorgvuldigere asielbeslissingen, waarmee er minder aanleiding zou zijn voor herhaalde asielaanvragen.

Tenslotte, levert de combinatie van de zeer snelle asielprocedure en beperkte toegang tot rechtsbijstand in complexe zaken mogelijk een schending op van het recht op een effectief rechtsmiddel, gegarandeerd door artikel 13 EVRM. Dat geldt zeker, als de asielzoeker de grensprocedure op het aanmeldcentrum op Schiphol doorloopt en daardoor gedetineerd zit. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens concludeerde eerder dat de Franse grensprocedure niet aan de vereisten van artikel 13 EVRM voldeed, juist vanwege de combinatie van tijdsdruk, gebrek aan rechtsbijstand en detentie. Ook het Hof van Justitievan de Europese Unie heeft benadrukt dat asielzoekers voldoende tijd moeten krijgen om de noodzakelijke bewijsstukken te verzamelen en in te dienen, zodat de beslissingsautoriteit hun asielverzoeken eerlijk en volledig kan behandelen.

Hoe nu verder?
Voor de voorgestelde wijziging zal onder ander een wijziging van het Vreemdelingenbesluitnodig zijn. Dan zal ook meer duidelijk worden over hoeveel tijd er voor rechtsbijstand zal overblijven en waar de werklast van de IND zal worden verminderd.

  • Lees ook deze dit bericht uit Journaal Vreemdelingenrecht (december 2017, nr. 4) over de voorgenomen beperking van de rechtsbijstand aan asielzoekers. JNVR-04-2017-Wil Eikelboom

Niet Gay genoeg voor de IND

Rian werd bijna doodgeslagen in Irak: Nu moet hij van de IND bewijzen dat hij homo is. Op 2 augustus 2010 kwamen vijf mannen binnenvallen toen hij met twee homoseksuele vrienden zijn negentiende verjaardag vierde. Vóórdat een van de gemaskerde mannen zijn neus brak en hem in coma sloeg, kreeg Rian Al Mamaar een duidelijke boodschap mee: ,,De volgende keer maken we je dood.” Pas drie dagen later kwam hij uit coma.

Rian koos voor zijn leven. De rechtenstudent verliet zijn woonplaats Al Najaf in Irak en alles wat hem lief was. Rian loopt van land naar land met de vluchtelingenstroom mee. Hij dobberde op zee op een overvolle boot. Een angstige tocht: Rian kan niet zwemmen en de boot dreigt te zinken. Iedereen moet zijn bezittingen overboord gooien. Rian komt aan land met niet meer dan de kleren aan zijn lijf, een portemonnee en een mobieltje.

In 2015 komt hij uiteindelijk aan in Nederland. Hier zal zijn nieuwe leven beginnen: een leven waarin hij openlijk kan uitkomen voor zijn geaardheid. Maar het loopt anders. Begin mei laat de IND weten dat hij geen verblijfsvergunning krijgt.

Rian is niet de enige. Tientallen asielzoekers dreigen het land uitgezet te worden omdat ze de IND in de eerste verhoren niet wisten te overtuigen. Advocaat Erik Hagenaars, die jaarlijks tientallen zaken behandelt, vindt dat getuigenverklaringen van partners meer gewicht zouden moeten krijgen. Bovendien zou meer tijd moeten worden uitgetrokken voor de verhoren. Immers: niet iedereen legt, na de recente ervaringen in het homofobe thuisland, zonder enige gêne verklaringen af over een gevoelige zaak als seksuele identiteit. LGBT Asylum Support pleit ook daarom voor een onafhankelijke commissie met onder meer gedragsgedeskundigen en antropologen, die de IND bindend adviseren.

Hoe beoordeelt de IND of iemand homoseksueel (genoeg) is voor een verblijfsvergunning? Critici stellen dat het daarbij vaak mis gaat. De IND kijkt – naar de mening van critici te veel – naar wat er in de interviews geantwoord wordt op vragen over zelfacceptatie en bewustwording. Ook moeten de verhalen stroken met wat bekend is over de situatie van gays in het land van herkomst. Veel minder zwaar telt ‘ondersteunend bewijs’ als foto’s en getuigenverklaringen van partners. Partner Richard Boone: ,,Ze willen niet eens geloven dat wij echt samen zijn en in mijn huis in Middelburg samenwonen. We hebben 150 pagina’s Whatsapp overlegd, 150 foto’s, twaalf brieven van vrienden, ouders, buren en stichting Vluchtelingenwerk die bevestigen dat wij samenwonen en gay zijn. Ook bewijzen van uitgaven die gestegen zijn sinds hij bij mij inwoont en dat ik zijn sportabonnement betaal… Het is allemaal van tafel geveegd.”

,,We kunnen niet ingaan op individuele gevallen”, zegt woordvoerder Yvonne Wiggers van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). ,,In zijn algemeenheid kan ik zeggen: het is aan de vluchtelingen die hier om bescherming vragen, om te bewijzen dat dat terecht is. Bij twijfel kan hun verzoek niet ingewilligd worden. Kernvraag is: hebben mensen reden om te vrezen voor hun leven, en daarom bescherming nodig? Dat moet zorgvuldig worden bekeken en daarom voeren we vrij uitgebreid gesprekken met de mensen.”

Maandag 25 september buigt de rechtbank in Amsterdam zich over de afwijzing van de IND.

Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/rian-werd-bijna-doodgeslagen-in-irak-nu-moet-hij-van-de-ind-bewijzen-dat-hij-homo-is~a8e4970d/

Vluchtelingenstroom 2012-2015 in beeld

geenmensisillegaal-kleinDe vluchtelingencrisis sleept zich voort. Dit jaar zijn er tot nu toe meer dan een half miljoen asielzoekers in Griekenland aangekomen.
Die aantallen zijn soms moeilijk te bevatten. Daar kan deze visualisatie bij helpen. De kaart laat zien hoeveel vluchtelingen er iedere dag tussen 2012 en 2015 uit elk land kwamen en waar ze naar toe zijn gegaan. Elk bewegend puntje staat voor 25 mensen.

Waarop is dit gebaseerd?
De weergegeven informatie is gebaseerd op gegevens die zijn gepubliceerd door de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR). De visualisatie is ontworpen om een ​​intuïtief begrip van de omvang van het probleem te bieden; routes en reistijden zijn niet nauwkeurig.

De kaart is gemaakt door de Finse site Lucify die daarvoor data van de VN gebruikte.

bekijk de kaart op een nieuwe pagina http://www.lucify.com/embed/the-flow-towards-europe/

Dijkhoff geeft Wilders lik op stuk

klaasdijkhofDe PVV stelt regelmatig scherpe Kamervragen over de stijgende asielinstroom. Meestal geeft het kabinet netjes antwoord, maar staatssecretaris Dijkhoff heeft dit keer een paar originele opmerkingen in zijn beantwoording verwerkt.

Zo geeft Dijkhoff een tip voor als Wilders mensen kent die een asielzoeker in huis willen nemen.

Vraag van Wilders:
Deelt u de mening dat het ongewenst is om van Nederland het Leger des Heils van Afrika te maken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Ja, wat niet wegneemt dat ik waardering heb voor de diverse initiatieven die het Leger des Heils neemt.

Vraag van Wilders:
Waarom blijft u maar doorgaan met het eindeloos pamperen van gelukszoekers en laat u de Nederlanders stikken?
Antwoord van Dijkhoff:
U vraagt naar het waarom van een niet correcte stelling.

Vraag van Wilders:
Heeft u zelf al een paar asielzoekers in huis genomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Nee, noch heb ik daartoe anderen opgeroepen. Over de reden daartoe ben ik u geen verantwoording verschuldigd. Mochten er zich in uw nabije omgeving mensen bevinden die overwegen dit wel te doen, kan daarbij gebruik gemaakt worden van het zelfzorgarrangement dat ik onlangs heb opengesteld.

En tot slot:

Vraag van Wilders:
Kunt u dit keer het fatsoen opbrengen om elke vraag afzonderlijk te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Het oordeel over de kwalificatie ‘fatsoen’ laat ik aan u, ook omdat het niet ondenkbaar is dat wij over fatsoen verschillende opvattingen hebben.

 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/dijkhoff-geeft-wilders-lik-op-stuk

http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.nl/2015/09/dijkhoff-geeft-wilders-lik-op-stuk-erg.html

Ook vier hekken houden ons niet tegen

golfasielSluit de buitengrenzen van de Europese Unie. Stop de opvang van asielzoekers uit andere werelddelen. Dat wil de VVD.

Met het gemeenschappelijke Europese asielbeleid moeten we terug naar de essentie van het internationaal vluchtelingenrecht. Dat betekent dat we in principe alleen Europese vluchtelingen asiel bieden in Europa[1]

 

Kijk eens naar die buitengrenzen, door de ogen van een Afrikaan die zijn leven riskeert om binnen te komen. Dan zie je dat het nooit mogelijk is de grens te sluiten. En wat pogingen daartoe aan gruwelijks met zich meebrengen.[2]

Nieuw is het vierde grenshek, dat Marokko opgetrokken heeft. Vijftien meter voor de Europese grensbarrière. Met wachtposten in het niemandsland.

Het is zo’n hek dat de Europese Unie nooit zou bouwen. Het is niet high tech maar juist vreselijk ouderwets.Met vier rollen scheermesdraad in de hoogte en twee rollen scheermesdraad in de breedte. Vastgemaakt met prikkeldraad.

Wij kennen inmiddels de rolverdeling. De Europese Unie houdt schone handen. Marokko doet het vuile werk. Scheermesdraad en prikkeldraad weerspiegelen de angst voor ons: de gelukszoekers, de vreemdelingen.

Ook vier hekken houden ons niet tegen.

[1]http://www.vvd.nl/nieuws/458/vvd-wil-einde-aan-asielinstroom-europa

[2] https://decorrespondent.nl/2613/Deze-hekken-laten-zien-dat-de-grenzen-van-Europa-nooit-dicht-kunnen/208213429710-14cc6cec

De eeuwige wederkeer van het pardon

martijnstronksPardonregelingen zijn dus uitzonderingen, maar keren telkens terug. Elke poging om bij nieuw beleid degenen die nog onder het oude beleid vallen te ontzien leidt tot jaren juridisch getouwtrek. In plaats van meer orde volgt meer chaos.

Het is duidelijk: de geschiedenis van de pardonregeling zit vol met paradoxen. Hoe komt dat?

Misschien zit het wel zo: hoe meer je om netheid geeft, des te zichtbaarder het wordt als je de boel niet helemaal op orde hebt. Een stofje valt pas op wanneer het huis constant wordt schoon gehouden. Hoe meer we kortom doen om de illegaal uit de samenleving te weren, hoe zichtbaarder deze wordt wanneer hij toch gewoon blijft. Hoe meer je in een sluitend systeem investeert, hoe vervelender het lek.

Dat is misschien wel de crux van deze geschiedenis: hoe meer je om orde geeft, hoe vaker je moet opruimen. Wie tegen illegaliteit is, kan dus nauwelijks om een volgend pardon heen. Hoezeer je dat ook tegen de borst stuit.

Dit artikel werd geschreven door gastcorrespondent Martijn Stronks op De Correspondent.nl en is veel uitgebreider dan het bovenstaande stuk. Lees alles via±

https://decorrespondent.nl/1568/Wie-tegen-illegaliteit-is-kan-nauwelijks-om-een-nieuw-pardon-heen/124943994560-a6f53761

Wereldvluchtelingendag 20 juni

unhcrDat is het vandaag. Er zijn meer vluchtelingen dan ooit sinds 1989, het jaar dat de UNHCR begon met tellen. Het zijn er ook meer dan de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte. Er is een gevaarlijk gebrek aan vrede.

Voor het eerst sinds de Tweede Oorlog zijn er wereldwijd meer dan 50 miljoenvluchtelingen, asielzoekers en binnenlands ontheemden. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag, op Wereldvluchtelingendag, gepubliceerd is door de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Het jaarlijkse Global Trends Rapport, gebaseerd op eigen data maar ook op cijfers van regeringen en NGO’s, toont aan dat eind vorig jaar 51,2 miljoen mensen gedwongen ontheemd waren. Dat is een stijging van zes miljoen ten opzichte van 2012, toen UNHCR wereldwijd 45,2 gedwongen ontheemden telde. Lees meer

Wat moet je met vluchtelingen van beide partijen?

teevenPVV en Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (Favon)  zijn het roerend eens, maar asieladvocaten en Vluchtelingenwerk zijn  boos op Nederland, omdat Teeven alle Afghanen die bij bepaalde overheidsorganisaties werkten, zoals de toenmalige communistische veiligheidsdienst, niet accepteert. Het steekt dat 1F’ers (van misdrijven verdachte vluchtelingen) die hier al jaren zijn het land uit moeten. Favon vindt dat wordt voorbijgegaan aan gevoelens van slachtoffers die trauma’s hebben opgelopen in het land van herkomst en hier hun vijanden tegenkomen. Fritsma: „Het lukt de overheid maar bij een op de zes om ze echt het land uit te krijgen. Omdat ze in eigen land gevaar zouden lopen, kunnen we ze niet uitzetten.”

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22757812/___Geen_meelij_met_foute_asielzoeker___.html

 

Kritiek op artsen IND – Medische advisering in vreemdelingenzaken onder de maat

Boek_MvdMNogal wat asielzoekers hebben ook medische problemen in hun bagage. Het Bureau Medische Advisering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst oordeelt daarover. Maar er is kritiek op die oordelen.

Vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland, hebben recht op medische behandeling van hun aandoeningen. Als een asielzoeker ernstig ziek is, kan hij een verblijfsvergunning aanvragen vanwege de behandeling die hij ondergaat. Voor het toekennen van een verblijfsvergunning laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zich adviseren door haar eigen adviesbureau, het Bureau Medische Advisering (BMA). Deze vorm van advisering is voor veel medici en juristen een bron van zorg. De tuchtcolleges krijgen steeds meer klachten over BMA-artsen. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot waarschuwingen. We lichten dit toe aan de hand van een casus. Lees meer